Xóa /category/ trong WordPress

Mặc định khi tạo category trong wordpress sẽ tự động tạo link category là www.yourdomain/category/abc . Nó gây bất tiện, nhìn link không đẹp và không chuyên nghiệp . Trên mạng có nhiều plugin hỗ trợ việt xóa /category/ nhưng hôm nay tôi chia sẽ xóa /category/  bằng code và htaccess thật đơn giản.

Vào file functions.php thêm code này vào:

function fix_slash( $string, $type )
{
  global $wp_rewrite;
  if ( $wp_rewrite->use_trailing_slashes == false )
  {
    if ( $type != 'single' && $type != 'category' )
      return trailingslashit( $string );

    if ( $type == 'single' && ( strpos( $string, '.html/' ) !== false ) )
      return trailingslashit( $string );

    if ( $type == 'category' && ( strpos( $string, 'category' ) !== false ) )
    {
      $aa_g = str_replace( "/category/", "/", $string );
      return trailingslashit( $aa_g );
    }
    if ( $type == 'category' )
      return trailingslashit( $string );
  }
  return $string;
}

add_filter( 'user_trailingslashit', 'fix_slash', 55, 2 );

Hoặc dùng .htaccess

RedirectMatch 301 ^/category/(.+)$ http://seopro1.com/$1
# OR
RewriteRule ^category/(.+)$ http://seopro1.com/$1 [R=301,L]

Nhanh gọn lẹ 🙂 chúc bạn thành công!