Cách chuyển CHMOD 755 sang 777

Các nhóm người dùng
Owner
Các tài khoản người dùng cá nhân những người sở hữu tệp. Tài khoản người dùng có thể thuộc về một người hoặc một tài khoản chung hệ thống.
Group
Các nhóm người dùng cá nhân được giao nhiệm vụ. Nhóm được sử dụng để tổ chức các người dùng với các bộ khác nhau của quyền.
Other
bất cứ ai khác (bất kỳ ai bên ngoài của hệ thống, chẳng hạn như người truy cập vào các tập tin từ một trình duyệt web)
Cách chuyển folder từ 755 sang 777
chmod -R 777 /home/seopro1.com/public_html