Cách lọc traffic spam trong Google Analytics

Google Analytics thấy lượng truy cập thực tăng mà nguồn lại chủ yếu đến từ các site SPAM như floating-share-buttons.com ,social-buttons.com,simple-share-buttons.com, free-share-buttons.com, free-social-buttons.com … và rất nhiều website SPAM khác. Và bạn muốn loại bỏ thống kê các website dạng spam này trong analytics.

Trong bạn Google Analytics, đi đến quản trị tab.

Chọn dòng Tất cả bộ lọc

Bấm vào Bộ lọc mới

Và sau đó bạn làm như hình ảnh dưới đây:

huong-dan-chan-traffic-la-spam-vao-website2