Các câu lệnh thông dụng dùng cho VPS Linux – Centos

Câu lệnh SSH thông dụng

Sau khi đăng ký xong VPS , các bạn cần nắm được các câu lệnh SSH căn bản dùng để thao tác trên Linux.bạn cần phải biết cách dùng ZOC Terminal kết nối VPS, hoặc sử dụng PuTTY cũng được. Dùng ZOC hay hơn vì bạn có thể copy/paste.

Sau đây là các lệnh SSH cơ bản

1 – Tìm file bất kỳ trong Linux

Ví dụ: tìm kiếm file cấu hình cho PHP, tên là php.ini mình sẽ sử dụng lệnh

find / -name php.ini

2 -Thay đổi hết owner thành nginx

 chown -R nginx:nginx *

3 – Restart Mysql

 service mysqld restart
 # OR
 /etc/init.d/mysqld restart

4. Di chuyển đến các thư mục

cd [another directory]

VD: chuyển đến thư mục etc

cd /etc

5. Chuyển đến thư mục home của user

cd ~

6. Thay đổi password root

passwd root

7. Xóa một file

rm [file name]

8. Xóa toàn bộ file ở thư mục hiện tại

rm *

9. Hiển thị tất cả file với đuôi bất kỳ

ls *.ext

VD: hiển thị toàn bộ file *.PHP

ls *.php

10. Tắt kết nối SSH

exit

Nếu bạn muốn VPS có chất lượng tốt, ổn định hãy lựa chọn một trong số các nhà cung cấp sau:

  • Vultr chọn location Japan hoặc Los Angeles/Seattle
  • Digital Ocean chọn location Singapore hoặc San Francisco
  • Linode chọn location Japan hoặc Singapore
  • Ramnode chọn location Los Angeles hoặc Seattle