Cách hiện file ẩn trên Macbook

Hiện file: Để cho MacOS hiện các file ẩn lên thì bạn vào phần mềm Terminal (có thể tìm thấy trong Application/Utilities). Sau đó nhập vào dòng lệnh:

  • defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE (enter)
  • killall Finder (enter)

Ẩn file: Hãy thử tìm xem các file ẩn đã hiện lên chưa nhé. Lưu ý là phần lớn các file ẩn là file hệ thống, vì thế nên bạn không được xoá nhé. Để trở lại như cũ, vào Terminal và nhập:

  • defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE (enter)
  • killall Finder (enter)