Fix lỗi PYCURL ERROR 6

“Couldn’t resolve host ‘mirrorlist.centos.org’”

Tôi đã sử dụng một số máy ảo. Hầu hết các máy ảo của tôi là CentOS.
Sau khi cài đặt CentOS 6.4, tôi đã nhận lỗi sau khi tôi đã cố gắng “yum update”:

 Could not retrieve mirrorlist http://mirrorlist.centos.org/?release=6&arch=x86_64&repo=os error was
 14: PYCURL ERROR 6 - "Couldn't resolve host 'mirrorlist.centos.org'"
 Error: Cannot find a valid baseurl for repo: base

Để khắc phục lỗi này tôi updated NM_CONTROLLED thành “No” trong tập tin/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Sau đó tôi khởi động lại giao diện mạng bằng cách sử dụng các lệnh sau đây:

ifdown eth0
 ifup eth0

Sau khi xong hàm yum update của bạn sẽ bắt đầu làm việc

-Rohit Menon-